จองที่นั่งงาน "รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๖๐"

สำหรับภิกขุ/ภิกขุณี ที่ต้องการจองที่นั่ง กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร 082 0011 333

จำกัดไม่เกิน 20 ที่นั่งต่อการทำรายการจอง 1 ครั้ง

กรุณากรอกข้อมูลจำนวนที่นั่งที่ท่านต้องการจอง
ที่นั่ง

หากต้องการจองที่นั่งเป็นกลุ่มมากกว่า 20 ท่าน

กรุณา Download ไฟล์แบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล ที่นี่ Click

*** กรณีจองเป็นกลุ่ม เมื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์มาที่ Email : bbworld2560@gmail.com

*** หากต้องการยกเลิกการจองที่นั่ง ทั้งที่นั่งเดี่ยวและที่นั่งกลุ่ม

กรุณาแจ้งข้อมูลผ่านทาง Email : bbworld2560@gmail.com